stopka

„Europe­jski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiejs­kich: Europa inwes­t­u­jąca w obszary wiejskie”.,
Insty­tucja Zarządza­jąca PROW 20142020 – Min­is­ter Rol­nictwa i Roz­woju Wsi.
Strona inter­ne­towa Sto­warzyszenia Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim”,
współfi­nan­sowana jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach pod­dzi­ała­nia 19.4 Wspar­cie na rzecz kosztów bieżą­cych i akty­wiz­a­cji PROW 20142020.

Zaloguj

Zaloguj się do konta

Nazwa użytkown­ika *
Hasło *
Zapamię­taj mnie
 • czaplinek
 • czlopa
 • drawno
 • drawsko
 • kalisz
 • miroslawiec
 • ostrowice
 • tuczno
 • walcz
 • pow walecki
 • wierzchowo b
 • zlocieniec
 • starostwo dr
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 01

Ważne infor­ma­cje

piątek, 30 wrze­sień 2016 11:31

Kon­sul­tacje przed nab­o­rami wniosków PROW

Napisał

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na kon­sul­tacje doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020. Szczegól­nie zapraszamy osoby zain­tere­sowane pomocą na oper­ację w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na pre­mię dla osób planu­ją­cych pod­ję­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przewidy­wany jest jeszcze w tym roku.

ZESTAW­IE­NIE CELÓW LSR STO­WARZYSZENIA LGD PART­NERSTWO DRAWY Z LID­EREM WAŁECKIM NA LATA 20142020

Nowy 2

Leg­enda: Przed­sięwz­ię­cia oznac­zone kolorem zielonym finan­sowane ze środ­ków EFR­ROW w ramach PROW 20142020, Przed­sięwz­ię­cia oznac­zone kolorem niebieskim finan­sowane ze środ­ków EFMiR w ramach PO RYBY 20142020

piątek, 30 wrze­sień 2016 12:58

Har­mono­gram Planowanych Naborów

Napisał

Har­mono­gram Planowanych Naborów

przez Sto­warzysze­nie LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” wraz z alokacją środ­ków na poszczególne działania.

PROW PO RYBY
II półrocze 2016
Pre­mia na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gosp. – 1 650 000
I półrocze 2017

Rozwi­janie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej – 1 650 000

Budowa i prze­bu­dowa dróg – 3 400 000

Budowa i prze­bu­dowa infra­struk­tury – 1 000 000

Pro­mowanie obszaru LSR260 000

Zachowanie dziedz­ictwa lokalnego – 125 000

Sieć dostaw i sprzedaży pro­duk­tów ryb. – 720 000

Wspar­cie przed­siębior­c­zości rybaków – 1 008 000

Nowe kwal­i­fikacje – 72 000

II półrocze 2017

Wzmoc­nie­nie kap­i­tału społecznego – 330 000

Odnowa i rozwój wsi – 1 440 000

Nie dla kłu­sown­ictwa – 187 137

Edukacja rybna mieszkańców – 180 000

I półrocze 2018

Pre­mia na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gosp.– 1 100 000

Rozwi­janie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej – 1 100 000

Pro­mowanie obszaru LSR260 000

Zachowanie dziedz­ictwa lokalnego – 125 000

Nabory wniosków będą ogłaszane na naszej stronie inter­en­towej www​.part​nerst​wodrawy​.pl. Zas­trzegamy, iż podane ter­miny naborów mogą ulec zmi­anie (opóźnie­niu). W takim przy­padku niezwłocznie będziemy Państwa infor­mować i aktu­al­i­zować niniejszy harmonogram.

czwartek, 22 wrze­sień 2016 08:54

Dożynki Powiatowo-​Gminne w Tucznie

Napisał

W dniu 17 wrześ­nia 2016 roku na sta­dionie miejskim w Tucznie odbyły się Wałeckie Dożynki Powiatowo-​Gminne. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14.00 Mszą Świętą po której korowód dożynkowy przeszedł na sta­dion Miejski. Na głównej sce­nie po ofic­jal­nym otwar­ciu odbyły się trady­cyjne konkursy dożynkowe, atrakcje dla najmłod­szych i atrak­cyjny pro­gram artysty­czny: kon­cert zespołu Slovian»sky oraz gwiazdy wiec­zoru dis­copolowego zespołu Pudz­ian Band.

środa, 31 sier­pień 2016 12:54

Kon­sul­tacje w Gmi­nach LGD

Napisał

W dni­ach 2231 sierp­nia 2016 roku Sto­warzysze­nie LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” przeprowadz­iło cykl spotkań konsultacyjno-​Informacyjnych doty­czą­cych dofi­na­sowań dla mieszkańców naszego obszaru w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejsc­kich oraz Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rybactwo i Morze. Spotka­nia odbyły się we wszys­t­kich 11 gmi­nach obję­tych naszą Lokalna Strate­gią Roz­woju czyli 4 gmi­nach powiatu wałeck­iego, 6 gmi­nach powiatu drawskiego oraz w gminie Drawno. W trak­cie spotkań pra­cown­icy LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” przed­staw­ili główne założe­nia Lokalnej Strate­gii Roz­woju, podział środ­ków na dzi­ała­nia objęte wspar­ciem PROW oraz PO Rybactwo i Morze oraz planowany har­mono­gram naborów. Szczegółowo omaw­ianye były zasady na jakich przyz­nawane będą dotacje na pre­mie na rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na to dzi­ałanie planowany jest jeszcze w tym roku. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych dotac­jami PROW oraz PORiM zapraszamy do kon­taktu z naszymi pracownikami.

Szanowni Państwo,
Agencja Restruk­tu­ryza­cji i Mod­ern­iza­cji Rol­nictwa udostęp­niła for­mu­la­rze wniosków o przyz­nanie pomocy, wniosków o płat­ność oraz umów o przyz­na­niu pomocy w ramach pod­dzi­ała­nia 19.2 „Wspar­cie na wdrażanie oper­acji w ramach strate­gii roz­woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020, które zostały wprowad­zone Zarządzeni­ami Prezesa ARiMR.
Wzory ww. for­mu­la­rzy uzyskały również akcep­tację Min­is­terstwa Rol­nictwa i Roz­woju Wsi.
I. Oper­acje w ramach pod­dzi­ała­nia 19.2 z wyłącze­niem pro­jek­tów grantowych oraz oper­acji w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospodarczej
II. Oper­acje w ramach pod­dzi­ała­nia 19.2 w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospodarczej
III. Oper­acje w ramach pod­dzi­ała­nia 19.2 w zakre­sie pro­jek­tów grantowych
Infor­mu­jemy, iż wer­sja elek­tron­iczna obow­iązu­ją­cych doku­men­tów została udostęp­niona na stronie inter­ne­towej ARiMR:
oraz
na stronie inter­ne­towej Wydzi­ału Pro­gramów Roz­woju Obszarów Wiejs­kich Urzędu Marsza­łkowskiego w Szczecinie:
czwartek, 28 lip­iec 2016 09:09

Zapraszamy na spotka­nia.

Napisał

Sto­warzysze­nie LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” zaprasza na cykl spotkań z mieszkań­cami obszaru naszej Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia. W trak­cie spotkań pra­cown­icy LGD przed­stawia główne założe­nia Lokalnej Strate­gii Roz­woju, podział środ­ków na dzi­ała­nia objęte wspar­ciem PROW oraz PO Rybactwo i Morze oraz planowany har­mono­gram naborów. Serdecznie zapraszamy przed­siębior­ców, przed­staw­icieli orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz mieszkańców. Ter­miny i miejsca spotkań poda­jemy w poniższej tabeli.

LP Miejsce Data Godz­ina
1. Urząd Miejski w Mirosławcu 22.08.2016 10.00
2. Urząd Gminy w Wałczu 22.08.2016 12.00
3. Gminny Ośrodek Kul­tury w Tucznie 23.08.2016 10.00
4. Urząd Miejski w Człopie 23.08.2016 12.00
5. Urząd Miejski w Drawnie 25.08.2016 12.00
6. Urząd Miejski w Czaplinku 26.08.2016 12.00
7. Budynek Dworca PKP w Drawsku Pomorskim 29.08.2016 10.00
8. Urząd Gminy w Ostrow­icach (Biblioteka) 29.08.2016 12.00
9. Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim 30.08.2016 10.00
10. Biuro LGD w Zło­cieńcu, ul. Stary Rynek 6 30.08.2016 12.00
11. Urząd Gminy w Wierzchowie 31.08.2016 10.00

Od pier­wszych dni kwiet­nia grupa młodych ludzi z Gminy Kalisz Pomorski oraz z Kelme na Litwie real­i­zowała pro­jekt , którego jed­nym z ele­men­tów była wymi­ana młodzieży. Spotkanie miało miejsce w dni­ach od 10 czer­wca do 17 czer­wca , zaś jed­nym z celów było poz­nanie przez uczest­ników kul­tury i trady­cji obu nar­o­dów. Dzięki życ­zli­wości gospo­darzy Kalisza Pomorskiego, zaan­gażowa­niu dyrek­tora Ośrodka Kul­tury świ­etlica wiejska w Starej Studnicy zatęt­niła polsko-​litewskim życiem. Grupa pol­ska, której prze­wodz­iła Klau­dia Ilczyszyn przy­go­towała wiele atrakcji dla swoich kolegów i koleżanek.

wtorek, 28 czer­wiec 2016 11:23

Walne Zebranie Członków

Napisał

W dniu 27 czer­wca 2016 roku w sali kon­fer­en­cyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w pięknym Budynku Dworca PKP odbyło się spra­woz­daw­cze Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Lokalna Grupa Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim”. Zebrani Członkowie Sto­warzyszenia wysłuchali spra­woz­da­nia z dzi­ałal­ności Sto­warzyszenia za rok 2015 oraz spra­woz­da­nia finan­sowego za 2015 rok. Oba spra­woz­da­nia zostały przyjęte przez Walne Zebranie. Zarząd Sto­warzyszenia uzyskał jednogłośnie abso­lu­to­rium za rok 2015. Na koniec zebrani wysłuchali infor­ma­cja na temat stanu real­iza­cji pro­gramu Leader w nowej per­spek­ty­wie finan­sowej 20142020 oraz bieżą­cych dzi­ałań Stowarzyszenia.

wtorek, 21 czer­wiec 2016 14:49

Mara­ton kajakowy w Drawnie

Napisał

kajaki

Obiekty turysty­czne

Pro­jekty 20102014

dzialajlokalnie

Por­tal Turystyczny

pojezierze-dr

Pogoda

kalisz
zlocieniec
drawsko
czaplinek
szczecinek

Nasi part­nerzy

dzialaj lokalnie

Logo PAFW poziom

arfp logo

Pole­camy

partnerstwo-dr

wystrzalowa logo

u nas1

isr

dsi-logo

splywy