Polish English French German Russian Spanish
Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane .
Imię i nazwisko *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Potwierdź hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
 • barwice
 • borne
 • czaplinek
 • drawno
 • drawsko
 • grzmiaca
 • kalisz
 • ostrowice
 • wierzchowo b
 • zlocieniec
 • szczecinek
 • szczecinek powiat
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 02

Ważne informacje

 • Wyniki oceny XI naboru wniosków
  W dniach 4 - 5 września 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD…
 • Wyniki oceny X naboru wniosków
  W dniu 17 lipca 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w poświęcone…
 • Informacja o X naborze wniosków
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy" wniosków o przyznanie pomocy w…
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 00:00

Nabór wniosków na działania promocyjne

Napisała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy’’ serdecznie zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym realizacji imprez promocyjnych przy współpracy z grupami nieformalnymi. Maksymalny koszt jednego działania to 1000zł (brutto na podstawie umowy o dzieło), każda grupa nieformalna będzie musiała przedstawić dokumentację ze zrealizowanego działania. Projekty powinny realizować wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju, angażować mieszkańców wsi, sołectwa, gminy, promować obszar lokalnej strategii rozwoju.

Termin składania wniosków na działania promocyjne: od 10.09.2014 do 19.09.2014 włącznie

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 25.000zł

Termin realizacji działania promocyjnego: od 25.09.2014 do 31.11.2014

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu. Pytania można kierować również na adres email: lub tele­fon­icznie: (94) 3720325 i (94) 3720334.

Dzi­ała­nia finan­sowane są w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20072013, dzi­ałanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy dzi­ała­nia, naby­wanie umiejęt­ności i aktywizacja.

czwartek, 11 wrze­sień 2014 00:00

Spotkanie na temat mikrodotacji

Napisała

Dzi­ałasz w „młodej” orga­ni­za­cji pozarzą­dowej? Macie pomysł na pro­jekt ? A może jesteś­cie grupą która potrze­buje środ­ków finan­sowych na dzi­ała­nia lokalne?

To spotkanie jest dla Was !!!

Kosza­l­ińska Agencja Roz­woju Region­al­nego S.A. zaprasza na spotkanie infor­ma­cyjno– ani­ma­cyjne dot. pro­jektu Mikrodotacje – Małe Inic­jatywy Lokalne , które odbędzie się 17.09.2014 r. w Zło­cieńcu o godz. 15.30 w siedz­i­bie Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy”, ul.Stary Rynek 6, 78520 Zło­cie­niec.

Szczegółowe infor­ma­cje o pro­jek­cie: http://​www​.mikrodotacje​-mil​.karrsa​.pl/​s​t​a​r​t

W razie pytań skon­tak­tuj się z Ani­ma­torem lokalnym:

Tel. 571 234 263

Gorąco zachę­camy do udziału!

LGD Part­nerstwo Drawy orga­nizuje wyjazd na zawody NW. Chetne osoby prosimy o kon­tkt z naszym biurem.

plakat wloczykije

wtorek, 09 wrze­sień 2014 00:00

WARSZ­TATY ZDUŃSKIE w BOBROWIE.

Napisała

Zapraszamy do uczest­nictwa w warsz­tat­ach zduńs­kich, które odbędą się
w dni­ach od 10.09. do 15.09.2014r w Bobrowie na pos­esji
Anny Stojak-​Gapsa.

wtorek, 09 wrze­sień 2014 00:00

WARSZ­TATY PIECZENIA CHLEBA

Napisała

Zapraszamy na warsz­taty pieczenia chleba,
„Piecze­nie chleba meto­dami trady­cyjnymi”
które odbędą się w dniu 10.09.14 w Żelisławiu 966
u Krystyny Wenelskiej

piątek, 05 wrze­sień 2014 00:00

Wyniki oceny XI naboru wniosków

Napisał

leader2W dni­ach 45 wrześ­nia 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy” odbyło się posiedze­nie Rady LGD w całości poświecone oce­nie wniosków złożonych w XI naborze. Przed­staw­iamy listy rankingowe utwor­zone w wyniku tej oceny. Każdy z wniosko­daw­ców otrzyma lis­townie infor­ma­cję o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wniosko­daw­com przysługuje odwołanie.

Co roku do pro­jektu zgłaszają się osoby zain­spirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmi­any społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą bied­nych i bogatych. Dla 70% wolon­tar­iuszy udział w Paczce był jed­nym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2013 roku SZLA­CHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyją­cych w nieza­w­in­ionej biedzie, a łączna liczba zaan­gażowany­chw pro­jekt – wolon­tar­iuszy, dar­czyńców i rodzin w potrze­bie – sięga prawie 700 tys.

SZLA­CHETNA PACZKA 2014 otwiera rekru­tację wolon­tar­iuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie

21 sierp­nia 2014 r. na boisku sportowym w Grzmiącej została pod­pisana umowa na real­iza­cję pro­jektu pt.: „Prze­bu­dowa sta­dionu sportowego w Grzmiącej poprzez remont szatni, prze­bu­dowę ogrodzenia płyty boiska i naprawę ogrodzenia sta­dionu”. Doku­menty pod­pisali Wice­marsza­łek Wojew­ództwa Zachod­niopo­morskiego Andrzej Jakubowski i Wójt Gminy Grzmiąca Krzysztof Sysko.

Celem przed­sięwz­ię­cia jest poprawa wiz­erunku obiektu sportowego i este­tyki miejs­cowości. W ramach inwest­y­cji zostanie przeprowad­zona ter­mo­mod­ern­iza­cja budynku szatni w celu popraw­ienia izo­la­cyjności cieplnej, zostanie prze­bu­dowane ogrodze­nie wewnętrzne wokół boiska sportowego oraz napraw­ione ist­niejące ogrodze­nie sta­dionu. Całkowita wartość pro­jektu to 242 490,36 zł a wnioskowana kwota dofi­nan­sowa­nia wynosi 149 999,00 zł.

Pro­jekt będzie real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 413 „Wdrażanie lokalnych strate­gii roz­woju” dla oper­acji, które odpowiadają warunkom przyz­na­nia pomocy w ramach dzi­ała­nia „Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro­gramem Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20072013.

piątek, 01 sier­pień 2014 00:00

Ogłosze­nie o XI naborze wniosków

Napisała

Zarząd Wojew­ództwa Zachod­niopo­morskiego informuje

o możli­wości składa­nia za pośrednictwem

Sto­warzyszenia Lokalna Grupa Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy”

wniosków o przyz­nanie pomocy w ramach dzi­ała­nia „Wdrażanie lokalnych strate­gii roz­woju” w zakre­sie oper­acji w ramach dzi­ała­nia „Odnowa i rozwój wsi”, „Różni­cow­anie w kierunku dzi­ałal­ności nierol­niczej”, „Tworze­nie i rozwój mikro­przed­siębiorstw” i „Małe Pro­jekty”, tj. oper­acje, które nie odpowiadają warunkom przyz­na­nia pomocy w ramach dzi­ałań Osi 3, ale przy­czy­ni­ają się do osiąg­nię­cia celów tej osi objętego Pro­gramem Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20072013.

Ter­min składa­nia wniosków: od 18 sierp­nia 2014 r. do 1 wrześ­nia 2014 r.

Obiekty turysty­czne

Por­tal Turystyczny

pojezierze-dr

Dzi­ałaj lokalnie

dzialaj lokalnie

Pogoda

kalisz
zlocieniec
drawsko
czaplinek
szczecinek

Kalen­darz wydarzeń

Sep­tem­ber 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Polecamy

partnerstwo-dr

wystrzalowa logo

u nas1

isr

 

dsi-logo

 


splywy