LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 08 lutego 2018 11:41

Praca, praca...praca.... Nabór na wolne stanowisko w biurze LGD- oferta nr 2

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. finansów i spraw administracyjno-biurowych.

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Stowarzyszenia, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

 

Stanowisko pracy:
Specjalista ds. finansów i spraw administracyjno-biurowych.

Wymiar czasu pracy:  Pełny etat.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Wykształcenie – minimum średnie, preferowane wyższe.
Doświadczenie – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej/księgowego.

Wymagania formalne, umiejętności:
• kursy, szkolenia, certyfikaty ze znajomości projektów unijnych,
• dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),
• znajomość LSR „Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim”,
• wiedza na temat założeń  PROW na lata 2014-2020 – Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader oraz PO Rybactwo i Morze Oś 4

 

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy, kultura osobista, dobra znajomość obszaru gmin -  członków LGD,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, odporność na stres, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • znajomość języków: niemiecki, angielski, kultura osobista.

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      przygotowanie i składanie wniosków o płatność,

2)      nadzór i pomoc w prawidłowym przygotowaniu wniosków o płatność partnerów projektów grantowych i własnych.

3)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

4)      należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

5)      udział w kontroli finansowej partnerów biorących udział w projektach realizowanych i rozliczanych przez Stowarzyszenie.

6)      bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

7)      rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,

8)      analiza dokumentów finansowych,

9)      sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych i kasowych,

10)  sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

11)  udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

12)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

13)  sporządzanie list płac,

14)  regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

15)  prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, 

16)  regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

17)  odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych,

18)  wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

19)  wystawianie rachunków,

20)  prowadzenie dokumentacji składek członków,

21)  opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

22)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

23)  wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

24)  prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,

25)  prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

26)  sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

27)  wykonywanie  obowiązków  sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

28)  tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

29)  należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

30)  sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,

31)    realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do biura)  na adres biura: ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, lub złożyć w biurze osobiście w zamkniętych kopertach  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  Specjalisty ds. finansów i spraw administracyjno-biurowych”  w terminie do 27 lutego 2018 roku. Dokumenty, które wpłyną  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Planowany termin zatrudnienia:

1 marzec 2018 r.

Bliższych informacji w biurze Stowarzyszenia udziela: Anna Korycka Kozioł,tel. 94 372 0325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.partnerstwodrawy.pl  po zakończeniu procedury naboru.

 

Czytany 2055 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 lutego 2018 10:24

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo