LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 08 lutego 2018 12:10

Praca, praca...praca.... Nabór na wolne stanowisko w biurze LGD-oferta nr 1

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD  na stanowisku: Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Stowarzyszenia, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

Stanowisko pracy:
Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

Wymiar czasu pracy: 
Pełny etat.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Wykształcenie – minimum średnie, preferowane wyższe.
Doświadczenie – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym.

 

Wymagania formalne, umiejętności:

 • kursy, szkolenia, certyfikaty ze znajomości projektów unijnych,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),
 • znajomość LSR „Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim”,
 • wiedza na temat założeń  PROW na lata 2014-2020 – Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader oraz PO Rybactwo i Morze Oś 4,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych.
 • umiejętność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
 • kultura osobista,
 • umiejętność wykorzystywania nowych narzędzi służących promocji działań LGD,
 • dobra znajomość obszaru gmin -  członków LGD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, odporność na stres, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • znajomość języków: niemiecki, angielski (na poziomie komunikacyjnym)
 • kultura osobista.

Główne zadania wykonywane na stanowisku:
1. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach wdrażania LSR,
2. przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych, operacji własnych w ramach realizacji LSR obszaru LGD,
3. obsługa związana z naborem wniosków w ramach projektów grantowych, operacji własnych w ramach realizacji LSR obszaru LGD
4. przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań  związanych z wdrażaniem LSR,
5. monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
6. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach naborów,
7. nadzór nad realizacją projektów grantowych, operacji własnych
8. kontrola realizacji projektów u partnera projektu, beneficjenta oraz sporządzanie sprawozdań z tych kontroli.
9. współpraca z Zespołem do spraw LSR oraz inicjowanie zmian do LSR w zakresie projektów własnych, grantowych,
10. prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów wraz z Koordynatorem sieci LEADER.
11. realizacja i monitoring przedsięwzięć określonych w LSR z wdrażania projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
12. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia z innych źródeł niż PROW, w tym przygotowanie wniosków, realizacja i rozliczanie tych projektów,
13. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego (w tym współpraca z Koordynatorem Sieci Leader w przygotowywaniu działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz w zadaniach mających na celu promocję LGD),

 1. wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Uchwał Zarządu LGD i poleceń służbowych

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do biura)  na adres biura: ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, lub złożyć w biurze osobiście w zamkniętych kopertach  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  Specjalisty ds. projektów realizowanych przez LGD”  w terminie do 28 lutego 2018 roku. Dokumenty, które wpłyną  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Planowany termin zatrudnienia: 3 kwietnia 2018

Bliższych informacji w biurze Stowarzyszenia udziela:

 Anna Korycka Kozioł – Kierownik Biura

tel. 94 372 0325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.partnerstwodrawy.pl  po zakończeniu procedury naboru.

Czytany 2223 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 kwietnia 2018 11:49

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo