LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 28 listopada 2019 10:10

Praca..praca - nabór na stanowisko pracy w biurze LGD.

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż konkurs wygrała Pani Anna Banaszek.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD na stanowisku: Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

oferta pracy

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Stowarzyszenia, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

Stanowisko pracy:
Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

Wymiar czasu pracy: 
Pełny etat.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Wykształcenie – minimum średnie, preferowane wyższe.
Doświadczenie – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym.

 

Wymagania formalne, umiejętności:

·         kursy, szkolenia, certyfikaty ze znajomości projektów unijnych,

·         dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel),

·         znajomość LSR „Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim”,

·         wiedza na temat założeń  PROW na lata 2014-2020 – Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader oraz PO Rybactwo i Morze Oś 4,

Wymagania dodatkowe:

·         prawo jazdy,

·         doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych.

·         umiejętność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,

·         kultura osobista,

·         umiejętność wykorzystywania nowych narzędzi służących promocji działań LGD,

·         dobra znajomość obszaru gmin -  członków LGD,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, odporność na stres, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,

·         znajomość języków: niemiecki, angielski (na poziomie komunikacyjnym),

·         dobrze widziana umiejętność obsługi oprogramowania graficznego (Corel lub inny).

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach wdrażania LSR,
2. przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych, operacji własnych w ramach realizacji LSR obszaru LGD,
3. obsługa związana z naborem wniosków w ramach projektów grantowych, operacji własnych w ramach realizacji LSR obszaru LGD
4. przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań  związanych z wdrażaniem LSR,
5. monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
6. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach naborów,
7. nadzór nad realizacją projektów grantowych, operacji własnych
8. kontrola realizacji projektów u partnera projektu, beneficjenta oraz sporządzanie sprawozdań z tych kontroli.
9. współpraca z Zespołem do spraw LSR oraz inicjowanie zmian do LSR w zakresie projektów własnych, grantowych,
10. prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów wraz z Koordynatorem sieci LEADER.
11. realizacja i monitoring przedsięwzięć określonych w LSR z wdrażania projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
12. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia z innych źródeł niż PROW, w tym przygotowanie wniosków, realizacja i rozliczanie tych projektów,
13. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego (w tym współpraca z Koordynatorem Sieci Leader w przygotowywaniu działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD oraz w zadaniach mających na celu promocję LGD),

14.wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Uchwał Zarządu LGD i poleceń służbowych.

 

Wymagane dokumenty:

·          życiorys (CV),

·          list motywacyjny,

·          kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

·          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·          inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do biura)  na adres biura: ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, lub złożyć w biurze osobiście w zamkniętych kopertach  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  Specjalisty ds. projektów realizowanych przez LGD”  w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Dokumenty, które wpłyną  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Planowany termin zatrudnienia: od 23 grudnia 2019 r.

Bliższych informacji w biurze Stowarzyszenia udziela:

Anna Korycka Kozioł – WICEPREZES Zarządu, Kierownik Biura LGD

tel. 94 372 0325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych: http://partnerstwodrawy.pl/rodo.html

Zobacz więcej: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.partnerstwodrawy.pl  po zakończeniu procedury naboru.

Czytany 1481 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 stycznia 2020 12:45

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo