wizualizacja pełna

„Europe­jski Fun­dusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiejs­kich: Europa inwes­t­u­jąca w obszary wiejskie”.
Oper­acja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współ­fi­nan­sowana jest ze środ­ków Unii Europe­jskiej
w ramach dzi­ała­nia 19. Wspar­cie dla roz­woju lokalnego w ramach inic­jatywy LEADER, pod­dzi­ałanie 19.4
Wspar­cie na rzecz kosztów bieżą­cych i akty­wiz­a­cji Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020.
Przewidy­wane wyniki oper­acji: real­iza­cja LSR Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim”.

Zaloguj

Zaloguj się do konta

Nazwa użytkown­ika *
Hasło *
Zapamię­taj mnie
 • czaplinek
 • czlopa
 • drawno
 • drawsko
 • kalisz
 • miroslawiec
 • ostrowice
 • tuczno
 • walcz
 • pow walecki
 • wierzchowo b
 • zlocieniec
 • starostwo dr
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 01

Ważne infor­ma­cje

środa, 16 listopad 2016 23:26

Ogłosze­nie o naborze

Napisał

wiz

OGŁOSZE­NIE NR 1\2016

Sto­warzysze­nie Lokalna Grupa Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim”
ogłasza nabór wniosków w ramach pod­dzi­ała­nia 19.2

„Wspar­cie na wdrażanie oper­acji w ramach strate­gii roz­woju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Pro­gramem Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020 na przedsięwzięcie

PRE­MIA NA ROZPOCZĘ­CIE DZI­AŁAL­NOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Sto­warzyszenia Lokalna Grupa Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim”

na lata 20142020 (LSR)

czwartek, 24 listopad 2016 14:18

Porad­nik dla wniosko­daw­ców

Napisał

Udostęp­ni­amy wszys­tkim zain­tere­sowanym naborem wniosków o pre­mie na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności porad­nik jak praw­idłowo przy­go­tować wniosek o dotację. Do pobra­nia także odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia doty­czace tego zagadnienia. .

FORMA I ZAKRES USŁUGI DORADZTWA PROWAD­ZONEGO PRZEZ PRA­COWN­IKÓW BIURA LGDPART­NERSTWO DRAWY Z LID­EREM WAŁECKIM

1. Pra­cown­icy udzielają doradztwa:
a)telefonicznie od poniedzi­ałku do piątku codzi­en­nie w godz. 9:0014:00 (doradztwo tele­fon­iczne może doty­czyć wyłącznie prostych zagad­nień, a czas roz­mowy nie może przekroczyć 15 minut.)
b)bezpośrednio w Biurze Sto­warzyszenia w godz. 9:0015:00 od poniedzi­ałku do czwartku po wcześniejszym tele­fon­icznym uzgod­nie­niu godziny z pra­cown­ikiem biura LGD pod numerem tele­fonu 94 3720325
c)w punkcie kon­sul­ta­cyjnym w Wałczu w godz. 8:0014.00 w środy i czwartki przy ul. Dąbrowskiego 6, I piętro.
2. Usługa doradztwa obe­j­muje:
a)wskazania możli­wości uzyska­nia dofi­nan­sowa­nia w ramach środ­ków Leader PROW 20142020 dostęp­nych w LSR,
b)wskazania doku­men­tów pro­gramowych i przepisów praw szczegółowo reg­u­lu­ją­cych prawa i obow­iązki wniosko­dawcy i benefic­jenta środ­ków uni­jnych w ramach Leader dostęp­nych w LSR,
c)wskazanie praw­idłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich,
d)wsparcie na etapie usta­la­nia kon­cepcji pro­jektu, aby speł­niał kry­te­ria wynika­jące z LSR,
e)szczegółowych zasad doty­czą­cych wypeł­ni­a­nia wniosków odnośnie oceny wstęp­nej, oceny zgod­ności z LSR, oceny zgod­ności z Pro­gramem lub otrzy­ma­nia punk­tów w ramach lokalnych kry­ter­iów oceny,
f)wsparcia przy real­iza­cji i rozlicza­niu projektu.

czwartek, 27 październik 2016 13:50

Kon­sul­tacje w Gmi­nach LGD

Napisał

W dni­ach 1825 października pra­cown­icy biura Lokalnej Grupy Dzi­ała­nia „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” przeprowadzili kon­sul­tacje doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020. Spotka­nia odbyły się w 10 gmi­nach naszego obszaru. Więk­szość osób zain­tere­sowanych była pomocą na oper­ację w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na pre­mię dla osób planu­ją­cych pod­ję­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przewidy­wany jest jeszcze w tym roku. Poza tym pyta­nia doty­czyły także planowanych naborów na rozwój mikro i małych przed­siębiorstw oraz środ­ków o jakie mogą starać się orga­ni­za­cje pozarzą­dowe. Wszys­t­kich mieszkańców naszego obszaru dzi­ała­nia zain­tere­sowanych dofi­na­sowaniem w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich oraz Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rybactwo i Morze zapraszamy do naszego biura w Zło­cieńcu (ul. Stary Rynek 6) i Wałczu (ul. Dąbrowskiego 6), w dni powszed­nie w godz­i­nach od 8.00 do 15.00. Udzielamy także infor­ma­cji tele­fon­icznych pod numerem 94 372 0325 oraz via e-​mail pod adresem Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

czwartek, 27 październik 2016 09:50

Szkole­nie dla Członków Rady LGD

Napisał

Dnia 17 października 2016 roku o godz. 10.00 w Pałacu w Siem­czynie w gminie Czaplinek odbyło się szkole­nie z zakresu pro­ce­dur naboru i oceny złożonych wniosków dla członków Rady LGD. Rada jest Statu­towym organem Sto­warzyszenia, a jej głównym celem jest ocena wniosków składanych w nab­o­rach orga­ni­zowanych przez LGD. Na pod­stawie jej oceny wybier­ane są wnioski, rekomen­dowane do dofi­nan­sowanie ze środ­ków PROW oraz PO RYBY. Członkami Rady są członkowie Sto­warzyszenia, przed­staw­iciele wszys­t­kich trzech sek­torów gospo­dar­czego, społecznego i pub­licznego reprezen­tu­jący wszys­tkie gminy obszaru naszej LGD. Szkole­nie poprowadził Pan Michał Marciniak z firmy STREFAPLUS.

piątek, 30 wrze­sień 2016 12:58

Har­mono­gram Planowanych Naborów

Napisał

Har­mono­gram Planowanych Naborów

przez Sto­warzysze­nie LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” wraz z alokacją środ­ków na poszczególne działania.

PROW PO RYBY
II półrocze 2016
Pre­mia na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gosp. – 1 650 000
I półrocze 2017

Rozwi­janie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej – 1 650 000

Budowa i prze­bu­dowa dróg – 3 400 000

Budowa i prze­bu­dowa infra­struk­tury – 1 000 000

Pro­mowanie obszaru LSR260 000

Zachowanie dziedz­ictwa lokalnego – 125 000

Sieć dostaw i sprzedaży pro­duk­tów ryb. – 720 000

Wspar­cie przed­siębior­c­zości rybaków – 1 008 000

Nowe kwal­i­fikacje – 72 000

II półrocze 2017

Wzmoc­nie­nie kap­i­tału społecznego – 330 000

Odnowa i rozwój wsi – 1 440 000

Nie dla kłu­sown­ictwa – 187 137

Edukacja rybna mieszkańców – 180 000

I półrocze 2018

Pre­mia na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gosp.– 1 100 000

Rozwi­janie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej – 1 100 000

Pro­mowanie obszaru LSR260 000

Zachowanie dziedz­ictwa lokalnego – 125 000

Nabory wniosków będą ogłaszane na naszej stronie inter­en­towej www​.part​nerst​wodrawy​.pl. Zas­trzegamy, iż podane ter­miny naborów mogą ulec zmi­anie (opóźnie­niu). W takim przy­padku niezwłocznie będziemy Państwa infor­mować i aktu­al­i­zować niniejszy harmonogram.

piątek, 30 wrze­sień 2016 11:31

Kon­sul­tacje przed nab­o­rami wniosków PROW

Napisał

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na kon­sul­tacje doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020. Szczegól­nie zapraszamy osoby zain­tere­sowane pomocą na oper­ację w zakre­sie pode­j­mowa­nia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na pre­mię dla osób planu­ją­cych pod­ję­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przewidy­wany jest jeszcze w tym roku.

czwartek, 22 wrze­sień 2016 08:54

Dożynki Powiatowo-​Gminne w Tucznie

Napisał

W dniu 17 wrześ­nia 2016 roku na sta­dionie miejskim w Tucznie odbyły się Wałeckie Dożynki Powiatowo-​Gminne. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14.00 Mszą Świętą po której korowód dożynkowy przeszedł na sta­dion Miejski. Na głównej sce­nie po ofic­jal­nym otwar­ciu odbyły się trady­cyjne konkursy dożynkowe, atrakcje dla najmłod­szych i atrak­cyjny pro­gram artysty­czny: kon­cert zespołu Slovian»sky oraz gwiazdy wiec­zoru dis­copolowego zespołu Pudz­ian Band.

ZESTAW­IE­NIE CELÓW LSR STO­WARZYSZENIA LGD PART­NERSTWO DRAWY Z LID­EREM WAŁECKIM NA LATA 20142020

Nowy 2

Leg­enda: Przed­sięwz­ię­cia oznac­zone kolorem zielonym finan­sowane ze środ­ków EFR­ROW w ramach PROW 20142020, Przed­sięwz­ię­cia oznac­zone kolorem niebieskim finan­sowane ze środ­ków EFMiR w ramach PO RYBY 20142020

środa, 31 sier­pień 2016 12:54

Kon­sul­tacje w Gmi­nach LGD

Napisał

W dni­ach 2231 sierp­nia 2016 roku Sto­warzysze­nie LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” przeprowadz­iło cykl spotkań konsultacyjno-​Informacyjnych doty­czą­cych dofi­na­sowań dla mieszkańców naszego obszaru w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejsc­kich oraz Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rybactwo i Morze. Spotka­nia odbyły się we wszys­t­kich 11 gmi­nach obję­tych naszą Lokalna Strate­gią Roz­woju czyli 4 gmi­nach powiatu wałeck­iego, 6 gmi­nach powiatu drawskiego oraz w gminie Drawno. W trak­cie spotkań pra­cown­icy LGD „Part­nerstwo Drawy z Lid­erem Wałeckim” przed­staw­ili główne założe­nia Lokalnej Strate­gii Roz­woju, podział środ­ków na dzi­ała­nia objęte wspar­ciem PROW oraz PO Rybactwo i Morze oraz planowany har­mono­gram naborów. Szczegółowo omaw­ianye były zasady na jakich przyz­nawane będą dotacje na pre­mie na rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Nabór wniosków na to dzi­ałanie planowany jest jeszcze w tym roku. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych dotac­jami PROW oraz PORiM zapraszamy do kon­taktu z naszymi pracownikami.

Obiekty turysty­czne

Pro­jekty 20102014

dzialajlokalnie

Por­tal Turystyczny

pojezierze-dr

Pogoda

kalisz
zlocieniec
drawsko
czaplinek
szczecinek

Nasi part­nerzy

dzialaj lokalnie

Logo PAFW poziom

arfp logo

Pole­camy

partnerstwo-dr

u nas1

isr

dsi-logo

splywy