Polish English French German Russian Spanish
Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane .
Imię i nazwisko *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Potwierdź hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
 • czaplinek
 • czlopa
 • drawno
 • drawsko
 • kalisz
 • miroslawiec
 • ostrowice
 • tuczno
 • walcz
 • pow walecki
 • wierzchowo b
 • zlocieniec
 • starostwo dr
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 01

Ważne informacje

czwartek, 21 styczeń 2016 14:07

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Napisał

Dnia 22 grudnia 2015 roku w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. W Sali Narad Urzędu Miejskiego zebrani przede wszystkim zatwierdzili uchwałą Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wraz z załącznikami. W dniu 30 grudnia 2015 roku  nasza LSR została złożona w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października 2015 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania i oceny złożonych strategii przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie naszego województwa. O wynikach tej oceny poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu. Strategia do wgladu w zakładce LSR (http://www.partnerstwodrawy.pl/lsr/item/61-lokalna-strategia-rozwoju.html). Walne Zebranie oprócz zatwierdzenia LSR  dokonało wyboru składu Rady LGD oraz zatwierdziło jej regulamin.

 

środa, 25 listopad 2015 21:36

Konkurs Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie.

Napisał

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie przy zaangażowaniu społeczności lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udziału w konkursie oraz sposób jego przeprowadzenia oraz wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej http://www.lotwokoldrawy.net/?p=2155,

Zapraszamy do udziału.

czwartek, 19 listopad 2015 13:07

Walne Zebranie Członków LGD

Napisał

LOGO LGDPDLWW dniu 18 listopada 2015 roku w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim odbyło  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Spotkanie miało na celu wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie nowego Statutu. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 ze 140 członków Stowarzyszenia. W wyborach tajnych Prezesem Stowarzyszenia na kolejna czteroletnią kadencję wybrano Krzysztofa Zacharzewskiego. Ponadto do Zarządu  zostali wybrani: Anna Arcimowicz, Janusz Bartczak, Konrad Fujarski, Andrzej Górski, Jacek Kozłowski, Edward Malicki, Piotr Pawlik i Andrzej Wojdyło.

Logo PartnerstwoDrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar LSR obejmować będzie również obszar działania w latach 2007-2013 Stowarzyszenia Lider Wałecki. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. W pierwszej kolejności zestawiono najważniejsze silne i słabe strony obszaru. Są to czynniki o charakterze wewnętrznym. Są one zależne od poczynań społeczności lokalnej, przedsiębiorców i rybaków oraz władz gminnych. Szanse i zagrożenia są to tymczasem czynniki zewnętrzne wpływające pozytywnie lub negatywnie na rozwój obszaru LSR, na które mamy znikomy wpływ lub też nie posiadamy go w ogóle.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

 

Link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79947.html

 

Dziękujemy.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych ze mieszkańcami gmin członków LGD. Spotkania, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i lokalni liderzy odbyły się we wszystkich 11 gminach w dniach od 17 do 29 września b.r. Konsultacje społeczne przeprowadzone były na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obszar ten tworzą gminy: Kalisz Pomorski, Drawno, Złocieniec, Czaplinek, Wierzchowo, Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Wałcz, Mirosławiec i Człopa. Spotkania prowadzili doświadczeni  pracownicy LGD „Partnerstwo Drawy” oraz LGD „Lider Wałecki” którzy realizowali program Leader PROW w latach 2007-2013. W trakcie 11 spotkań zebranym przedstawione zostały krótkie sprawozdanie z realizacji PROW w latach 2007 -2013 oraz najważniejsze założenia tego programu na lata 2014-2020. Główne części tych spotkania poświęcone były analizie słabych i mocnych stron poszczególnych regionów-gmin LGD oraz wyszukiwaniu szans dla rozwoju i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w najbliższych latach.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru którzy nie wzięli udziału a spotkaniach, a chcieliby wyrazić swoje opinie, propozycje lub
uwagi dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020
serdecznie zapraszamy do naszego biura w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00 (tel. 94 372 03 25).

Najdłuższą rzeką Pojezierza Drawskiego jest Drawa, którą należy zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych. Polski. Drawa przepływa przez wiele jezior, a nad jej brzegami rozlokowały się miasta regionu; Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie i Drawno. Źródła znajdują się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, a w środkowym odcinku przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Szlak kajakowy Drawy nosi imię Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Wielki Polak, Papież Jan Paweł II w młodości kilkakrotnie uczestniczył w spływach Drawą i zawsze mile wspominał chwile spędzone nad Drawą. Atrakcyjność szlaku wynika z kilku czynników. Po pierwsze z czystości wody, po drugie ze zmiennego charakteru rzeki i po trzecie z walorów przyrodniczych. Płynąc Drawą mamy możliwość podziwiać niezmąconą przez cywilizację przyrodę i delektować się ciszą i spokojem. Szlak kajakowy Drawy zaczyna się na jeziorze Drawsko, a kończy przy ujściu Drawy do Noteci. Na przepłynięcie całej trasy potrzeba ok 10 dni w zależności od zaawansowania kajakarzy. Rzeką, szczególnie w okresie letnim płynie nieprzerwany ciąg kajakarzy, którzy bardzo chętnie i licznie spływają tym szlakiem. Tak intensywne wykorzystanie turystyczne rzeki niesie ze sobą kilka zagrożeń dla środowiska naturalnego. Turyści zakłócają spokój leśnym mieszkańcom, dlatego w okresie lęgowym niektóre odcinki są zamknięte dla kajakarzy. Największym jednak problemem są śmieci pozostawiane przez uczestników spływów. Szlak Drawy jest stosunkowo dobrze zagospodarowany. Bogata sieć pól namiotowych oraz miejsc rekreacyjnych, pozwala na zrzut śmieci w miejscach do tego przeznaczonych jednak nie wszyscy postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo wfosigw

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.
Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

wizualizacja prownew

 

Dnia 8 września 2015 r., w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w zakresie inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Annę Mieczkowską - Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , a Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Drawy , reprezentowanym przez Krzysztofa Zacharzewskiego - Prezesa Zarządu oraz Grażynę Dudkę - Wiceprezesa Zarządu. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Wysokość przyznanego wsparcia wynosi 135 tys zł. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie biura LGD w okresie przejściowym, które koncentruje się nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania czyli lata 2014-2020.

DSC 0003P1150119

wtorek, 01 wrzesień 2015 11:55

KONKURS "RÓWNAĆ SZANSE" !

Napisał

Szanowni Państwo !

26 sierpnia 2015r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego !

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem jest rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł. na projekty minimum 6-mięsieczne ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz grupy nieformalne dorosłych, które chcą założyć organizację pozarzadową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Termin składania wniosków mija 5 listopada 2015 roku, do godz 12:00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują sie na stronie www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do wziecia udziału w konkursie !

Logo PAFW PRB PL B

piątek, 14 sierpień 2015 12:43

Konsultacje społeczne dla celów LSR

Napisał

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy rozpoczęła pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar jaki będzie obejmować ta strategia to gminy powiatu Drawskiego, gminy powiatu Wałeckiego z wyłączeniem miasta Wałcz oraz gmina Drawno. W związku z powyższym zapraszamy chętnych na konsultację społeczne poświęcone analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń dla jego rozwoju oraz celów samej Strategii. W spotkaniach wezmą udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

18 wrzesnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego naszego obszaru. 

 

Zainteresowanych udziałem w tych konsultacjach serdecznie zapraszamy! 

 

 

Lok. Strategia Rozwoju

Obiekty turystyczne

Projekty 2010-2014

dzialajlokalnie

Portal Turystyczny

pojezierze-dr

Pogoda

kalisz
zlocieniec
drawsko
czaplinek
szczecinek

Nasi partnerzy

dzialaj lokalnie

Logo PAFW poziom

arfp logo

Polecamy

partnerstwo-dr

wystrzalowa logo

u nas1

isr

dsi-logo

 

splywy